فراخوان تجمع عظیم غارت‌شدگان ثامن‌الحجج در تهران

بوابة الفجر
Advertisements
بنا‌ به گزارشهای دریافتی غارت‌شدگان ثامن‌الحجج برای روز چهارشنبه ۸شهریور ۹۶ ساعت ۱۰۳۰مقابل دفتر آخوند روحانی اعلام تجمع وراهپیمایی به سمت قوه قضاییه رژیم فراخوان دادند واز عموم غارت‌شدگان ثامن‌الحجج خواستند که به این تجمع بپیوندند.