Advertisements

تظاهرات روز کارگر با شعارهای: "كارگر زنداني آزاد بايد گردد» و «عزا عزاست امروز زندگی کارگر رو به فنا است امروز"

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
کارگران زحمتکش ایران روز جهانی کارگر را به صحنه اعتراض و ابراز انزجار علیه رژیم ضدکارگری آخوندی تبدیل کردند. در حالی که رژیم در یک اقدام منزجر کننده مراسم فرمایشی روز کارگر را بر سر قبر خمینی برگزار کرد، کارگران اين بساط را بر هم زده و بارها با شعارهاي خود سخنراني روحانی شیاد را قطع کردند. کارگران شعار میدادند «عزا؛ عزا است امروز: روز عزاست امروز؛ زندگی کارگر رو به فناست امروز». مجری برنامه کارگران را مزدور خطاب کرد و آنها را تهدید کرد که دهانشان را خرد خواهد کرد. 

همزمان صدها كارگر در برابر مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. نيروهاي سركوبگر با یورش به کارگران درصدد برآمدند از اين تجمع جلوگیری کنند. آنها تلفنهای همراه تجمع کنندگان را جمع آوری کرده و مانع گرفتن عکس و فیلم می شدند. اما کارگران با جنگ و گریز به تظاهرات ادامه دادند. آنها بنرهایی با مضمون بزرگداشت روز جهانی کارگر و تصاویر زندانیان سیاسی دربند را در دست داشتند و شعار می دادند: «كارگر زنداني آزاد بايد گردد»، «روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست».

در قطعنامه پایانی این تظاهرات کارگران خواهان «افزایش فوری حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی»، «پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی»، «ممنوعیت تعقیب قضائی و وارد کردن اتهامات امنیتی نسبت به فعالیتهای صنفی، سیاسی و مدنی»، «لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان»، «آزادی بی قید و شرط همه فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند»، «آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی»، «پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان»، «تامین امنیت شغلی کارگران»، «ممنوعیت کار کودکان» و «بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها» شدند. پس از قرائت قطعنامه، کارگران شعار دادند: «كارگر زنداني آزاد بايد گردد». در پایان، نیروهای سرکوبگر به کارگراني که در حال راهپیمائی به سوی متروی بهارستان بودند حمله کرده و حداقل يك نفر از آنان را دستگير كردند. 
همچنین در این روز؛

در اصفهان شمار کثیری از کارگران ذوب آهن برای دومین روز متوالی در محل کارخانه تجمع کردند. آنها به قطع پاداش و مزایای خود معترض هستند. 

در تبریز کارگران تراکتور سازی در برابر استانداری آذربایجان شرقی تجمع بزرگی برگزار کرده و خواهان حقوق به یغمارفته خود شدند.

در کرمان کارگران سهامدار معدن کرومیت اسفندقه در مقابل اداره کل بازرسی رژیم دست به تجمع زدند و نسبت به خرید و فروش غیرقانونی سهام این معدن توسط کارگزاران رژیم اعتراض کردند.
کارگران کارخانه قند شیراز در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. بر روی پلاكاردهاي آنان نوشته شده بود:معیشت؛ منزلت؛ حق مسلم ماست: ما گرسنه ایم! پس از سه سال حقوق کارگران و حق بازنشستگان کی پرداخت می گردد؟