ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
Advertisements

ايران چه باید کند؟؟

الإثنين 01/يناير/2018 - 11:48 م
ايران چه باید کند؟؟
علم إيران
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

ايران واعترضات خيابان 
در روزهاي اخير، دقيقا پیش از پنج روز است ما شاهد اعتراضهای کوچک، ولی کم کم این اعتراضهای سراسری ایران بودیم.

در حالی که مردم در وهله های اخیر چند مشکل دارد از جمله گرانی، فقر،نداشتن شغل،تورم،دخالت در أمور کشورهای دیگربه دست گریبان است.

این درحالی که، این اعترضهای بزرگ در طول تاریخ ایران به شمارمیرود.

وبه گزارشکیهانلندن:‌ 
خانواده‌هایبدنه‌یارتشوسپاهازمردمهستندوحکومتبرایسرکوبمعترضانبه "مدافعانحرم" متوسلمی‌شود
- برایتقویتگردان‎هایامنیتیسپاه،ماموریتگروهیاز «مدافعانحرم»درسوریهتماممی‎شودوبهایرانبازگرداندهمی‌شوند.

- فرماندهعملیاتنیرویانتظامیگفتهدرصورتتداومتظاهراتسراسریایننیروتوانکنترلشهرهارانخواهدداشت.

- خبرمی‌رسدکهازارتشخواستهشدهدرصورتلزوم،آمادگیجایگزینکردننیروهادرسوریهراداشتهباشد.

- خانواده‌هایبدنه‌یارتشوسپاهنیزازمردمعادیهستندومشکلبتوانایننیروهاراعلیهمعترضانوتظاهراتسراسریآنهابسیجکرد.


Advertisements
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟