Advertisements

ايران چه باید کند؟؟

علم إيران
علم إيران

ايران واعترضات خيابان 
در روزهاي اخير، دقيقا پیش از پنج روز است ما شاهد اعتراضهای کوچک، ولی کم کم این اعتراضهای سراسری ایران بودیم.

در حالی که مردم در وهله های اخیر چند مشکل دارد از جمله گرانی، فقر،نداشتن شغل،تورم،دخالت در أمور کشورهای دیگربه دست گریبان است.

این درحالی که، این اعترضهای بزرگ در طول تاریخ ایران به شمارمیرود.

وبه گزارشکیهانلندن:‌ 
خانواده‌هایبدنه‌یارتشوسپاهازمردمهستندوحکومتبرایسرکوبمعترضانبه "مدافعانحرم" متوسلمی‌شود
- برایتقویتگردان‎هایامنیتیسپاه،ماموریتگروهیاز «مدافعانحرم»درسوریهتماممی‎شودوبهایرانبازگرداندهمی‌شوند.

- فرماندهعملیاتنیرویانتظامیگفتهدرصورتتداومتظاهراتسراسریایننیروتوانکنترلشهرهارانخواهدداشت.

- خبرمی‌رسدکهازارتشخواستهشدهدرصورتلزوم،آمادگیجایگزینکردننیروهادرسوریهراداشتهباشد.

- خانواده‌هایبدنه‌یارتشوسپاهنیزازمردمعادیهستندومشکلبتوانایننیروهاراعلیهمعترضانوتظاهراتسراسریآنهابسیجکرد.