تظاهرات اعتراضي بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع

بوابة الفجر
Advertisements
از صبح امروز سه شنبه ۳۱ مرداد؛ نزدیک به سه هزار تن از بازنشستگان از تهران واستانهای مختلف ایران مانند البرز؛‌ مرکزی؛ اصفهان؛‌ خراسان جنوبی؛‌ خراسان شمالی؛ خراسان رضوی؛ گیلان؛ ‌مازندران؛ سمنان وکرمانشاه، در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع زدند. آنها خواستار افزايش حقوق وتأمين بيمه هاي اجتماعي وآزادي معلمان دستگير شده بودند.

تظاهرات بازنشستگان در حالي است كه تظاهرات واعتراضات هزاران تن از مردمي كه اموالشان توسط مؤسسات مالي وابسته به سپاه پاسداران وديكر ارگانهاي دولتي چپاول شده است نیز در تهران ومشهد وديگر شهرهاي كشور ادامه دارد.

بازنشستگان در تظاهرات امروز خود شعار مي دادند ”ما بازنشستگانيم، از ياد رفتگانيم”، ”اين همه بيعدالتي، هرگز نديده ملتي” ”كارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد”، ”زنداني سياسي آزاد بايد گردد”، ”معلم زنداني آزاد بايد گردد”، ”می زنم فریاد هر چه باداباد”، ”سفره ما خاليه، پز شما عاليه”، ”معيشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست”، ”یک اختلاس كم بشه، مشكل ما حل ميشه”،:خط فقر چهار ميليون، حقوق ما يه ميليون”.

تظاهركنندگان در پلاكاردهايي كه با خود حمل مي كردند، نوشته بودند: ”ما خواستار افزایش حقوق به میزان ۴میلیون تومان خط فقر می باشیم”، ”ما خواهان بیمه کامل وجامع که حق قانونی ماست هستیم”، ”تا زمانی که زیر خط فقریم؛ مطالبه گر خواهیم ماند”، ”نه به هرگونه مذاكره، رسيدن به حقوق واقعي”.

مقاومت ايران با درود به بازنشستگان وغارت شدگان ومعلمان وكارگران وپرستاران ودانشجويان و... معترض كه در حاكميت رژيم آخوندي از حقوق اوليه خود محروم شده اند، از عموم مردم به ويژه جوانان مي خواهد به حمايت از معترضان قيام كنند. همچنین اتحاديه هاي كارگري، معلمان، فرهنگيان وبازنشستگان در كشورهاي مختلف ومجامع بين المللي ذيربط را به همبستگي با تظاهرات اعتراضي در ايران ومحكوم كردن سياستهاي سركوبگرانه وظالمانه رژيم آخوندي فرا مي خواند.

فقر، تورم، بيكاري واقتصاد ويران شده ايران نتيجه ۳۸سال حاكميت فاشيسم ديني حاكم است كه سرمايه هاي ملي واموال مردم در آن یا صرف سركوب، صدور تروريسم وپروژه هاي ضد ملي اتمي می شود يا توسط سرمداران آن چپاول مي شود. تا اين رژيم هست، اين بحران عميق تر وشديدتر خواهد شد.