۹۶درصد مردم از ظرفیت های اقتصادی محروم هستند

خامنئي وروحاني
خامنئي وروحاني
Advertisements
أحمد قناوي مترجم وپژوهشگر در امور ایران می نویسد .
به گزارش روزنامه الفجر وخبرگزاری یمن عربی،مشكلات ايران پنهان پیدا کرد وامروز "قالیباف " این مشکلات را تاکید کرد در استان ایلام ۹۶درصد مردم از ظرفیت های اقتصادی محروم هستندخبر داد.

وی گفت: امروز شاهد بیکاری، مشکلات اقتصادی، فقر، طلاق و..در کشور هستیم که بیشترین علت آنها این است که اقتصاد کشور مردمی نیست.

وی افزود: به اعتقاد بنده می شود در یک دروه چهار ساله بیشتر مشکلات را حل کرد و کشور را در مدار قرار داد و این مهم با حضور مردم محقق می شود.

ولی سؤال که اینجا مطرح می شود ؟این است که چرا دولت این مشکلات را حل نمی شود چرا مردم ایران از این مشکلات درد می کند.

وهمیشه دولت روحانی ورهبری ایران علی خامنی هزینه بسیار برای دخالت کشورهای منطقه مانند سوریا ولبنان وعراق ویمن را کند .

گذاشته از در دوره اخیر ایران مشکلات هوا الوده در تهران وشهرستان دیگر پیدا کرد ودولت در خوابیدن عمیقتر بود ومردم سرنوشت خود مواجه شد .

شاید بهتر جواب اینجا این است که دولت روحانی ورهبری ایران به گسترده انقلاب در سراسر جهان  ودخالت در کشورهای منطقه باشد .