طباعة

ایران: نقض شدید بهائیان

الثلاثاء 07/11/2017 07:52 م

محمد سمير

رژیم آخوندی محل کسب بیش از ۹۶شهروند بهایی در استان مازندران را از یک‌سال پیش پلمب کرده است، همزمان با مازندران دهها محل کسب شهروندان بهایی دیگر استانها نیز در فواصل زمانی مختلف پلمب شده است.

طبق قانون رژیم آخوندی شهروندان می‌توانند تا ۱۵روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند ولی شهروندان بهایی در هر مناسبت مذهبی محل کار خود راتعطیل می‌کنند، مأموران انتظامی واماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می‌کنند.

نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل‌متحد وسازمانهای مدافع حقوق‌بشر، بارها در مورد وضعیت بهاییان در ایران، سرکوب وبازداشت آن‌ها، جلوگیری از آموزش وکسب وکارشان، گزارشها وانتقادهایی منتشر کرده‌اند.