طباعة

تظاهرات طرفداران مقاومت ایران

الثلاثاء 07/11/2017 07:44 م

محمد سمير

صورة أرشيفية

روز سه‌شنبه 16آبان اقشار مختلف در قزوین، دزفول وپارس جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند، در قزوین اعضای تعاونی مسکن موسوم به فاتحان فجر؛ مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در دزفول نیز روز اعتصاب کارگران منطقه سه شهرداری وارد چهارمین روز خود شد، آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق عقب‌افتاده وهم‌چنین محرومیت از بیمه از روز شنبه دست به اعتصاب زده‌اند.

وکارگران فاز 14پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها مطالباتشان، تجمع اعتراضی برپا کردند، دستمزد این کارگران از خردادماه پرداخت نشده‌است.